Chuong trinh EMU

Day la trang tieng Viet danh cho cac ban Viet Nam muon tim hieu ve chuong trinh EMU. Phien ban tieng Viet gom co mot so bai bao cao khoa hoc tai „Hoi nghi phat trien chuong trinh“ do Bo Giao duc va Dao tao to chuc ngay 10-12.12.2012 tai Hanoi, bo phieu hoi giao vien-hoc sinh-dong nghiep va chuong trinh xu ly ket qua.